Det kommunale ansvaret

Det er kommunene som forvalter alkoholloven, og deler ut salgs- og skjenkebevillinger. Kommunene har også ansvar for å kontrollere bevillingshaverne og å sanksjonere når det oppdages regelbrudd.

Kommunens skjenkekontroll foregår ved kontrollører oppsøker et sted med bevilling. Noen steder vil en kommunal kontroll av en butikk kunne utføres som dette: Først skaffer kontrolløren seg et overblikk over stedet utenfra, og ser om han eller hun kan se noe ulovlig. Inne i butikken ser personen etter at plasseringen av øl og rusbrus er etter loven, før han eller hun til slutt overvåker kassaområdet i noen minutter for å se om det foregår salg til mindreårige. Dersom kontrolløren får mistanke om at en kjøper er for ung, kan han eller hun be butikken kontrollere legitimasjonen til kjøperen. Til slutt gir kontrolløren seg til kjenne, og fyller ut et skjema sammen med butikken.

Kommunene må ha minst tre ganger så mange kontroller som antall steder som selger eller skjenker alkohol, og hvert sted må ha minst en kontroll i året. 69 % av kommunene har engasjert vaktselskap til å ta seg av kontrollen ( Skjælaaen 2009).

Butikkpersonalet blir gjerne oppmerksom på skjenkekontrollens tilstedeværelse i løpet av kort tid, og for å avsløre et salg til en mindreårig person må kontrolløren ikke bare observere salget i løpet av de minuttene vedkommende er innom butikken, men også be butikken kontrollere personen. Det sier seg selv at det skal mye til for å bli tatt i en slik kontroll.

Samtidig som kommunenes kontroller er dårlige, forvalter de som oftest alkoholloven på en uforsvarlig måte. Salgs- og skjenkebevillinger gis etter mottoet «lett å få, lett å miste», men det viser seg gang på gang at bevillinger sjelden blir inndratt. SIRUS-rapporten «Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2008», som er referert til over, viser dette tydelig.

Salg av alkohol til mindreårige og overstadig berusede personer skjer hver eneste helg, men kommunepolitikerne sitter allikevel på tribunen og ignorerer den store mengden vold og ungdomsfyll som skyldes dårlig kontroll med butikker og skjenkesteder.

For å redusere de problemene alkoholbruk medfører, er både kommunene og butikkene nødt til å ta alkohollovgivningen på alvor. I tillegg må kontrollrutinene bedres, slik at man faktisk kan avdekke og straffe de lovbruddene som skjer.