Tiltak for butikker

En butikk som har fått en salgsbevilling har en forpliktelse til å overholde bestemmelsene i alkoholloven - også aldersgrensene.

Fordi ungdom er spesielt utsatt for skader og problemer i forbindelse med alkoholbruk, har også butikkene et sosialt ansvar for å begrense mindreåriges tilgjengelighet til alkohol. Dessverre viser resultatene i denne rapporten at mange butikker tar svært lett på dette ansvaret. Juvente har to enkle forslag til hvordan butikkene kan gjøre noe med problemet.

Legitimasjonsplikt

Butikkansatte havner ofte i en vanskelig situasjon når noen skal kjøpe alkohol. De må gjøre en skjønnsvurdering av om de skal be kjøperen vise legitimasjon eller ikke, i tillegg til at den ansatte kan glemme det, og det kan oppleves som flaut eller ubehagelig å spørre.

Ved å be alle om legitimasjon, fjerner man den vanskelige vurderingssituasjonen for den ansatte, og det blir mindre flaut å spørre, ettersom ingen slipper unna. Mange betaler også varene sine med kort, slik at det ikke vil føre til særlig ekstra ulempe for kundene. Dersom en slik ordning innføres med et klart budskap om ansvarlighet og et ønske om å redusere salg av alkohol til mindreårige, vil trolig de fleste kunder akseptere den.

Vinmonopolets rutiner

Både forskning og Juventes kontroller fra 2007 og 2008 viser at Vinmonopolet er langt flinkere enn dagligvarebutikker til å overholde aldersgrensene for salg av alkohol. I 2009 var polet skuffende dårlige, men dette kan være «de små talls lov».

Vinmomopolet har rutiner for alderskontroll som langt på vei overgår butikkenes. De gjennomfører årlig holdningskampanjer rettet mot kunder for å minne om aldersgrensene, og oppfordre alle kunder under 25 år til å vise legitimasjon. Disse kampanjene preger også butikkene, nettsidene og kasseområdet. De ansatte får også grundig opplæring gjennom filmer, instruksjon, foldere, effekter, internblad og annet.

Videre blir alle alderskontroller og eventuelle avvisninger slått inn i kassaapparatet, og registrert. For hver butikk føres det statistikk over hvor mange som blir spurt om legitimasjon, og avvist på grunn av lav alder eller mistanke om langing. Hvis en butikk har spurt færre om legitimasjon enn kundemassen tilsier, iverksettes målsetting om at en gitt andel av kundemassen, for eksempel 15 %, skal spørres om legitimasjon. Hver butikk testes også månedlig med en «mystery shopper» mellom 18 og 25 år for å sjekke om alderskontrollen blir fulgt opp. Gode prestasjoner i forhold til alderskontroll og internkontroll gir også premiering av butikken.

Juvente anbefaler butikkjedene å satse på alderskontroller med vilje og engasjement, og ikke bruke klistremerker på kassaapparatet som hvilepute. Å ta etter Vinmonopolets kontrollrutiner, og virkelig engasjere de ansatte i alderskontroll, vil trolig hjelpe på situasjonen. Ansatte i butikker som spør etter legitimasjon i internkontroller, eller ber om legitimasjon av mange kunder, bør belønnes for det. Det er viktig å gi ros. Det handler om positiv forsterkning - altså å gjøre det å spørre om legitimasjon til noe positivt, og ikke bare en plikt.

 

Tiltak for butikker
En butikk som har fått en salgsbevilling har en forpliktelse til å overholde bestemmelsene i alkoholloven - også aldersgrensene. Fordi ungdom er spesielt utsatt for skader og problemer i forbindelse med alkoholbruk, har også butikkene et sosialt ansvar for å begrense mindreåriges tilgjengelighet til alkohol. Dessverre viser resultatene i denne rapporten at mange butikker tar svært lett på dette ansvaret.
Vinmonopolets rutiner
Både forskning og Juventes kontroller viser at Vinmonopolet er langt flinkere enn dagligvarebutikker til å overholde aldersgrensene for salg av alkohol. Vinmonopolet har rutiner for alderskontroll som langt på vei overgår butikkenes. De gjennomfører årlig holdningskampanjer rettet mot kunder for å minne om aldersgrensene, og oppfordrer alle kunder under 25 år til å vise legitimasjon. Disse kampanjene preger også butikkene, nettsidene og kasseområdet. De ansatte får også grundig opplæring gjennom filmer, instruksjon, foldere, effekter, internblad og annet.